شرایط عضویت

شرایط عضویت در انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی ، آرایشی و عطریات ایران

طبق ماده 8 اساسنامه :

  • داشتن تا بعیت جمهوری اسلامی ایران
  • قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه انجمن
  • پرداخت ورودیه  برای یک بار و حق عضویت تعیین شده  بطور مرتب و سالیانه
  • داشتن نمایندگی رسمی در زمینه موضوع انجمن از کارخانجات سازنده معتبر
  • نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد
  • داشتن کارت معتبر بازرگانی در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران – ارائه رونوشت کارت بازرگانی الزامی است
  • مراعات ماده 21 قانون تجارت برای اشخاص حقوقی

مدارک مورد نیاز :

  • درخواست عضویت در انجمن بر روی سربرگ مؤسسه با مهر و امضاء
  • م