فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران

شماره تلفن : 88107199

مدیر عامل :خانم افسانه عادل اسداله پور

نام شرکت :ام بی حیزلی توکتیم صنایع و دیش تجارت لیمیتد

 

شماره تلفن : 22945753

مدیر عامل :آقای ائلیار رجب زاده

نام شرکت :ایده پزشکی رادین

 

شماره تلفن :883509840    38460900-051

آقای علیرضا هاشمی عطار

آرتین برنای تهران

 

تلفن: 88500150

مدیر عامل :آقای میثم پارسانژاد

نام شرکت : آرا درفام آرمین